Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys

Millainen poika juuri Sinä olet?

Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset nuorten mieheksi tai naiseksi kasvamisessa.  Sukupuolisensitiivisessä poika- ja tyttötyössä tunnistetaan erilaisia poikana ja tyttönä olemisen tapoja, mutta ei tueta toteuttamaan niitä kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Olet arvokas juuri sellaisena kuin olet

Sukupuolisensitiivisessä poika- ja tyttötyössä tuetaan pohtimaan ja löytämään omannäköinen identiteetti ja tapa olla moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Mieheys ja naiseus ovat moniulotteista ja ristiriitaistakin, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla. Sukupuolisuuden ja oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on merkittävä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa. Sukupuolisensitiivisessä työssä rohkaistaan jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, kuuntelemaan itseään, ja olemaan rohkeasti sellainen kuin itse on. Samalla pyritään vahvistamaan kykyjä ja taitoja olla yhdessä muiden kanssa ja tarjotaan mahdollisuus olla osa yhteisöä.

Erilaisia, samanlaisia, yhtä tärkeitä

Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan ja ymmärretään poikien ja tyttöjen erilaiset kasvun ja kehitykset erityiskysymykset ja huomioidaan poikien ja tyttöjen sukupuolisidonnaisia kasvun kipukohtia. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana ja samalla huomioi oman ja vastakkaisen sukupuolen välisiä eroja niitä kuitenkaan arvottamatta. Poikien Talolla näemme sukupuolen rakentuvan biologian lisäksi myös kulttuurisista ja sosiaalisista tekijöistä sekä subjektiivisestä kokemuksesta, jotka muuttuvat ja elävät suhteessa aikaan ja paikkaan. Ymmärrämme kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän haasteet ja rajoitteet ja siksi huomiomme toiminnassamme myös sukupuolen moninaisuuden.

Työntekijän uskallus pohtia itseään

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua. Itsetuntemusta ja oman sisäisen käsikirjoituksen tuntemista, sekä kehitysstereotypioiden tuntemusta voidaan pitää sukupuolisensitiivisen työn ammatillisena laatutekijänä. Tästä puhutaan usein miestietoisuutena tai naistietoisuutena.

 

Kulttuurisensitiivisyys Poikien Talolla

Poikien Talolla kohtaamme kävijämme tasavertaisina yksilöinä. Heistä jokaisella on oma tarinansa kerrottavanaan.

Yksilöä tulee tukea oman identiteettinsä rakentamisessa ja tiedostaa häneen kohdistuvat odotukset, oli hän sitten maahan muuttanut tai Suomessa syntynyt, kotoisin läheltä tai kaukaa. On tärkeää tunnistaa ja purkaa näkymättömiä esteitä, jotka estävät poikia osallistumasta monimuotoistuvan yhteiskuntamme toimintaan ja sanoittamasta omaa sisäistä maailmaansa.

Tiedostamme, että kotimaassa omaksutulla ja perheen tai suvun odotuksilla on suuri vaikutus kasvuun ja kehitykseen. Eletty elämä, kodin perinteet ja lähiverkostot ovat maahan muuttaessa ja siihen asettuessa kiintopisteitä ja voimavaroja, jotka suojaavat ihmistä uudessa ympäristössä. Eläminen kahden kulttuurin välissä voi kuitenkin aika ajoin tuottaa ristiriitoja ja hämmennystä nuoren elämässä. Sukupuoliroolit ja esimerkiksi käsitykset kunniasta voivat rajoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä. Se, minkä ajatellaan olevan yksilön parhaaksi, voikin todellisuudessa estää häntä toteuttamasta itseään ja tuntemasta oloaan kotoisaksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Poikien Talo on paikka, jossa sekä Suomessa syntyneet että maahan muuttaneet nuoret voivat pohtia omaa olemistaan ja toimintaansa oman yhteisön sisällä ja sen ulkopuolella. Poikien Talolla nuori voi myös haastaa oman kulttuurinsa perinteitä ja käsityksiä ilman pelkoa kasvojen menettämisestä. Kulttuurisensitiivinen poikatyö tarjoaa yhdessä olemisen ja eri elämäntilanteissa tarvittavan yksilöllisen tuen lisäksi myös näköalaa suomalaiseksi kokemamme kulttuurin, historian ja sukupuolemme kriittiseen tarkasteluun. Millaiset arvot ja käsitykset elävät pinnan alla ja vaikuttavat identiteettimme muodostumiseen?

Tarjoamme turvallisen tilan, jossa nuori voi löytää itsensä kokonaisvaltaisesti ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Erilaiset perinteet, käsitykset ja uskomukset voivat elää rinnakkain rajoittamatta nuoren kasvua ja oman äänen löytämistä.

Yhteisömme toivottaa tervetulleeksi pojat ja nuoret miehet kulttuurisesta perimästä, etnisyydestä tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.